بی ربط

امروز...

 آری امروز منظورم همین امروز است که بی تفاوت از کنار همه چی عبور میکنیم بدون هیچ توجهی یادمان رفت دشمنی که امروز برایمان لالای میخواند همان دیو دو سری است که برادرانمان را به خاک و خون کشید.  ای جوان ایرانی به هرچه میپرستی قسم آنچه امروز میپوشی و میگویی از آن خود تو نیست...             درد دل حجت ...
/ 1 نظر / 14 بازدید
نازی

biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiig like